Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !

Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !

Mô tả

Đại lý Mercedes-Benz khu vực Hà Nội ,Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định…

Địa chỉ : -Số 11 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

               -Số 12 đường Hà Nội, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

               -Số  113 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng

.Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 1)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 2)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 3)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 4)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 5)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 6)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 7)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 8)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 9)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 10)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 11)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 12)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 13)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 14)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 15)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 16)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 17)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 18)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 19)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 20)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 21)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 22)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 23)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 24)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 25)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 26)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 27)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 28)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 29)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 30)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 31)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 32)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 33)Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay ! (Ảnh 34)

Đại Diện Bán Hàng

Hotline :

0912.96.1988/0909691586  - Ms Hiền

Website  : www.mercedes-benz.com.vn

Email       : hienntt_anduhp@gamigroup.com

 Tự hào là đại lý ủy quyền phân phối Mercedes Benz lớn nhất miền Bắc.

Chúng tôi cam kết sẽ đưa đến cho Quý vị 1 chiếc xe với giá chính xác, giao xe đúng hẹn và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, theo phương thức chìa khoá trao tay (Quí vị sẽ được hỗ trợ về thủ tục trả góp ngân hàng, đăng ký, đăng kiểm…) Đăng ký lái thử tất cả các dòng xe của Mercedes-Benz để cảm nhận sự an toàn và đẳng cấp của hãng xe sang trọng nhất thế giới!!!

-Hỗ trợ bán xe Mercedes  cũ, đổi xe Mercedes mới.


-Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 70%, thời gian 05 năm.

-Hỗ trợ đăng ký, nộp thuế trước bạ, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm options cho xe…

-Thủ tục đơn giản,nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách

-Cam kết khách hàng sẽ được quyền lợi tối đa nhất.

-Hỗ trợ mua  bán xe cũ của khách hàng với giá cao nhất.

-Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất (Cam kết đi cùng với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe)

                                 Thông tin chi tiết C-Class:


C200 Edition 2014:

 • Cản trước, cản sau & ốp sườn xe kiểu thể thao AMG
 • Lưới tản nhiệt 3 nan với logo ngôi sao 3 cánh ở chính giữa
 • Mâm xe 17-inch 5 chấu với 2 màu tương phản
 • Huy hiệu ‘Edition C’ bên sườn xe
 • Chụp ống xả mạ chrome
 • Nội thất ốp nhôm
 • Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da nappa
 • Ghế trước kiểu thể thao với đường viền chỉ trang trí tương phản màu xanh/xám alpaca
 • Ốp cửa DINAMICA với đường chỉ trang trí tương phản màu xám alpaca
 • Bảng đồng hồ dạng 3 ống với nền màu bạc
 • Thảm sàn với viền & chỉ thêu trang trí tương phản màu xám alpaca

 

Thông số kĩ thuật
D x R x C : 4591 x 1770 x 1447 (mm)
Chiều dài cơ sở : 2760 (mm)
Động cơ : I4
Dung tích công tác : 1796 (cc)
Công suất cực đại : 135 [184] kW [hp] tại 5250 vòng/phút
Mô-men xoắn cực đại : 270 Nm tại 1800-4600 vòng/phút
Tăng tốc : 7.8s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa : 235 (km/h)
Tự trọng/ Tải trọng* : 1505/ 515 (kg)
Dung tích bình xăng/ Dự trữ : 59/8 (lít)
Tiêu hao nhiên liệu  : 6.4-6.9 (lít/100km)
Hộp số   : 7 cấp tự động 7G-TRONIC PLUS

 

An Toàn & Công Nghệ :

 • Hệ thống treo kiểm soát thông minh AGILITY CONTROL
 • Hệ thống lái AGILITY CONTROL
 • Cụm đèn trước Bi-xenon thông minh tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày
 • Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED
 • Gương chiếu hậu chống chói tự động; gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện
 • Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng; giúp giảm thiểu tiêu hao nhiêu liệu & khí xả
 • Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC với chức năng hướng dẫn đỗ xe Parking Guidance
 • Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
 • Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP
 • Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)
 • Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
 • Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ
 • Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế; tựa đầu giảm chấn thương cổ NECK-PROcho ghế trước
 • Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết
 • Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa
 • Hệ thống cảnh báo giảm áp suất lốp
 • Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp

Tiện Nghi :

 • Ghế người lái điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế)
 • Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 5.8-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối USB, Bluetooth
 • Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC
 • Màn che nắng kính sau chỉnh điện
 • Màn che nắng cho cửa sổ hai bên phía sau
 • Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa mong muốn trong khu vực bị giới hạn tốc độ
 • Khóa cửa điều khiển từ xa & mã hóa động cơ chống trộm
 • Chức năng mở cốp sau từ xa bằng khóa điện tử
 • Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa
 • Lưng ghế sau gập 60:40
 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời

Giá bán :  1.380.000.000 VNĐ (bao gồm thuế VAT). Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất !


Mercedes  C250 2014

 • Lưới tản nhiệt mạ chrome; logo ngôi sao 3 cánh trên nắp capô
 • Mâm xe 17-inch 5 chấu kép
 • Cửa sổ trời chỉnh điện
 • Chụp ống xả mạ chrome
 • Nội thất ốp gỗ ash màu nâu
 • Tay lái đa chức năng 4 chấu bọc da nappa
 • Bảng đồng hồ dạng 3 ống với nền màu kem

 

Thông số kĩ thuật
D x R x C : 4591 x 1770 x 1447 (mm)
Chiều dài cơ sở : 2760 (mm)
Động cơ : 4 xy-lanh thẳng hàng
Dung tích công tác : 1796 (cc)
Công suất cực đại : 150 [204] kW [hp] tại 5500 vòng/phút
Mô-men xoắn cực đại : 310 Nm tại 2000-4300 vòng/phút
Tăng tốc : 7.2s (0 – 100 km/h)
Vận tốc tối đa : 240 (km/h)
Tự trọng/ Tải trọng* : 1505/ 515 (kg)
Dung tích bình xăng/ Dự trữ : 59/8 (lít)
Tiêu hao nhiên liệu  : 6.4-6.9 (lít/100km)
Hộp số :7 cấp tự động 7G-TRONIC PLUS

 

An Toàn & Công Nghệ :

 • Hệ thống treo êm ái AGILITY CONTROL
 • Hệ thống lái AGILITY CONTROL
 • Cụm đèn trước Bi-xenon thông minh tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày
 • Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED
 • Gương chiếu hậu chống chói tự động; gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện
 • Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng; giúp giảm thiểu tiêu hao nhiêu liệu & khí xả
 • Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC với chức năng hướng dẫn đỗ xe Parking Guidance
 • Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
 • Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP
 • Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)
 • Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
 • Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ
 • Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế; tựa đầu giảm chấn thương cổ NECK-PRO cho ghế trước
 • Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết
 • Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa
 • Hệ thống cảnh báo giảm áp suất lốp
 • Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp

Tiện Nghi :

 • Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa / gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu)
 • Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, tay lái & gương chiếu hậu bên ngoài
 • Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD 6 đĩa; màn hình màu TFT 5.8-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth
 • Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm, hỗ trợ các thiết bị giải trí di động
 • Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC
 • Màn che nắng kính sau chỉnh điện
 • Màn che nắng cho cửa sổ hai bên phía sau
 • Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa mong muốn trong khu vực bị giới hạn tốc độ
 • Khóa cửa điều khiển từ xa & mã hóa động cơ chống trộm
 • Chức năng mở cốp sau từ xa bằng khóa điện tử
 • Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa
 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời

Giá bán :  1.496.000.000 VNĐ (bao gồm thuế VAT) Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất !


Mercedes C300 AMG Plus 

 
 • Cản trước, cản sau & ốp sườn xe kiểu thể thao AMG
 • Lưới tản nhiệt 3 nan với logo ngôi sao 3 cánh ở chính giữa
 • Mâm xe thể thao AMG 18-inch 7 chấu kép với 2 màu tương phản
 • Cánh lướt gió trên nắp cốp sau
 • Cùm phanh trước in logo ‘Mercedes-Benz’
 • Đĩa phanh trước đục lỗ
 • Cửa sổ trời siêu rộng Panorama chỉnh điện
 • Chụp ống xả kép mạ chrome
 • Nội thất ốp gỗ bóng ash màu đen
 • Tay lái thể thao 3 chấu bọc da nappa với đường chỉ trang trí tương phản màu đỏ; lẫy chuyển số bán tự động phía sau tay lái
 • Ghế trước kiểu thể thao với đường viền chỉ trang trí tương phản màu đỏ
 • Ốp cửa DINAMICA với đường chỉ trang trí tương phản màu đỏ
 • Bảng đồng hồ dạng 3 ống với nền màu bạc
 • Dây đai an toàn designo màu đỏ
 • Bàn đạp thể thao ốp thép không gỉ
 • Thảm sàn với viền màu đỏ; in logo ‘AMG’

 

Thông số kĩ thuật
D x R x C : 4591 x 1770 x 1447 (mm)
Chiều dài cơ sở : 2760 (mm)
Dộng cơ : V6
Dung tích xy lanh : 2.996 (cc)
Công suất cực đại : 170 kW [231 hp] tại 6000 vòng/phút
Mô-men xoắn cực đại : 300 Nm tại 2500 - 5000 vòng/phút
Tăng tốc : 7.2s (0-100 Km/h)
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu : 9.4 – 9.6 (lít/100 km)
Tự trọng/Tải trọng : 1575/515 (kg)
Dung tích bình nhiên liệu/ Dự trữ            : 66/8 (lít)
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình : 9.4 – 9.6 (lít/100 km)
Hộp số : Tự động 7 cấp 7G-TRONIC

 

An Toàn & Công Nghệ :

 • Hệ thống treo thể thao AGILITY CONTROL
 • Hệ thống lái thể thao AGILITY CONTROL với trợ lực biến thiên theo tốc độ
 • Cụm đèn trước Bi-xenon thông minh tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày
 • Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED
 • Gương chiếu hậu chống chói tự động; gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện
 • Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC với chức năng hướng dẫn đỗ xe Parking Guidance
 • Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST
 • Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP
 • Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe (HOLD) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)
 • Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
 • Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ
 • Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế; tựa đầu giảm chấn thương cổ NECK-PRO cho ghế trước
 • Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết
 • Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa
 • Hệ thống cảnh báo giảm áp suất lốp
 • Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa trong trường hợp khẩn cấp

Tiện Nghi :

 • Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu)
 • Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước, tay lái & gương chiếu hậu bên ngoài
 • Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD 6 đĩa; màn hình màu TFT 5.8-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth
 • Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện phía dưới tựa tay trung tâm, hỗ trợ các thiết bị giải trí di động
 • Điều hòa khí hậu tự động 2 vùng THERMATIC
 • Màn che nắng kính sau chỉnh điện
 • Màn che nắng cho cửa sổ hai bên phía sau
 • Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa mong muốn trong khu vực bị giới hạn tốc độ
 • Khóa cửa điều khiển từ xa & mã hóa động cơ chống trộm
 • Chức năng đóng/mở cốp sau từ xa bằng khóa điện tử
 • Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa
 • Lưng ghế sau gập 60:40
 • Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời

Giá bán :  1.686.000.000 VNĐ (bao gồm thuế VAT). Liên hệ trực tiếp để được báo giá tốt nhất.


Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện bán hàng để được tư vấn,hỗ trợ và báo giá tốt nhất:

0912.96.1988 /0909691586 - Ms Hiền


Sự hài lòng của quý khách là phương châm hoạt động của chúng tôi. 

XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

Cần bán Daewoo Labo 5 tạ, Sx 1998 nhập khẩu, số tay, máy xăng, màu trắng

42 triệu
Hoàng Phương
0978 064 555
23/01/2019 17:52
Hải Dương

Bán Daewoo Labo 0.8 MT đời 1998, màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc. Đăng kiểm dài, lốp đẹp, tên tư nhân. Xe cũ, đảm bảo không ...

 1. Hãng: Daewoo
 2. Xe: Labo
 3. Phiên bản: 1998
 4. Năm Sx: 1998
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 8. Dáng xe: Truck
Giá:42 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán Daewoo Labo 5 tạ, Sx 1998 nhập khẩu, số tay, máy xăng, màu trắng

Bán Mekong Pronto sản xuất năm 2008, màu đen giá cạnh tranh

99 triệu
Thị xã Dĩ An
0989675426
23/01/2019 17:51
Toàn quốc

Bán Mekong Pronto sản xuất năm 2008, màu đen. Đăng kiểm 8/2019. Nội thất đẹp, sơn đẹp, điều hòa hai chiều, loa đài hay, 4 lốp ...

 1. Hãng: Mekong
 2. Xe: Pronto
 3. Phiên bản: 2008
 4. Năm Sx: 2008
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Nhập khẩu: Trong nước
 7. Dáng xe: SUV
Giá:99 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Mekong Pronto sản xuất năm 2008, màu đen giá cạnh tranh

Cần bán xe Daewoo Matiz đời 2003, màu trắng, xe nhập

57 triệu
0362432707
0362432707
23/01/2019 17:56
Toàn quốc

Cần bán xe Daewoo Matiz đời 2003, màu trắng, xe nhập. Xe cũ, sử dụng giữ gìn, cẩn thận. Dòng xe nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển ...

 1. Hãng: Daewoo
 2. Xe: Matiz
 3. Phiên bản: 2003
 4. Năm Sx: 2003
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 8. Dáng xe: Hatchback
Giá:57 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán xe Daewoo Matiz đời 2003, màu trắng, xe nhập

Bán Daewoo Matiz SE 0.8 MT đời 2007 chính chủ

100 triệu
0942386364
0942386364
23/01/2019 17:50
Toàn quốc

Bán Daewoo Matiz SE 0.8 MT đời 2007. Xe gia đình đang đi, giấy tờ chính chủ. Xe cũ, sử dụng giữ gìn, cẩn thận. Dòng xe nhỏ ...

 1. Hãng: Daewoo
 2. Xe: Matiz
 3. Phiên bản: 2007
 4. Năm Sx: 2007
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Trong nước
 8. Dáng xe: Hatchback
Giá:100 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Daewoo Matiz SE 0.8 MT đời 2007 chính chủ

Cần bán lại xe Mazda Premacy 1.8 AT năm 2002, giá 215tr

215 triệu
Nghệ An
0904929981
23/01/2019 17:58
Nghệ An

Cần bán lại xe Mazda Premacy 1.8 AT năm 2002, giá 215tr. Trước đó bị lỗi đồng hồ taplo, em ship về thay thì kim xăng bị dán keo ...

 1. Hãng: Mazda
 2. Xe: Premacy
 3. Phiên bản: 2002
 4. Năm Sx: 2002
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tự động
 7. Nhập khẩu: Trong nước
 8. Dáng xe: MPV
Giá:215 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán lại xe Mazda Premacy 1.8 AT năm 2002, giá 215tr

Bán BMW 3 Series 318i AT năm 2003, màu bạc, xe còn rất mới

240 triệu
VÕ VĂN QUÂN
0901 483 359
23/01/2019 17:16
Hồ Chí Minh

Thông tin Bán BMW 3 Series 318i AT năm 2003, màu bạc, xe còn rất mới Cần bán gấp BMW 3 Series 318i AT năm 2003, màu bạc. ...

 1. Hãng: Bmw
 2. Xe: Bmw 3 Series
 3. Năm Sx: 2003
 4. Km đã đi: Không xác định
 5. Tình trạng:
 6. Hộp số: Số tự động
 7. Nhiên liệu: Loại khác
 8. Nhập khẩu: Trong nước
 9. Dáng xe: Sedan
 10. Số ghế: 5 ghế
 11. Màu sắc: Bạc
 12. Số cửa: 4 cửa
Giá:240 triệuXEM CHI TIẾT
Bán BMW 3 Series 318i AT năm 2003, màu bạc, xe còn rất mới

Bán xe Daewoo Matiz MT sản xuất năm 2004, màu đỏ

60 triệu
Hà Nội
0915627666
23/01/2019 17:35
Toàn quốc

Bán xe Daewoo Matiz MT sản xuất năm 2004, màu đỏ. Xe cũ đi giữ gìn, bảo dưỡng bảo hành định kỳ nên xe đi rất êm. Gương chiếu hậu ...

 1. Hãng: Daewoo
 2. Xe: Matiz
 3. Phiên bản: 2004
 4. Năm Sx: 2004
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Trong nước
 8. Dáng xe: Hatchback
Giá:60 triệuXEM CHI TIẾT
Bán xe Daewoo Matiz MT sản xuất năm 2004, màu đỏ

Cần bán lại xe Mekong Pronto năm sản xuất 2009, màu đỏ, giá 115tr

115 triệu
0948817054
0948817054
23/01/2019 17:58
Toàn quốc

Cần bán lại xe cũ Mekong Pronto năm sản xuất 2009, màu đỏ, giá 115tr. Xe chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu 100km/7L. Xe đầy đủ ...

 1. Hãng: Mekong
 2. Xe: Pronto
 3. Phiên bản: 2009
 4. Năm Sx: 2009
 5. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhập khẩu: Trong nước
 8. Dáng xe: SUV
Giá:115 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán lại xe Mekong Pronto năm sản xuất 2009, màu đỏ, giá 115tr

Nissan Grand livina 2011 Số sàn.xe gia đình sử dụn

256 triệu
Lộc
0329214769
23/01/2019 17:04
Đồng Nai

cần bán xe nissan grand 7 chỗ. xe gia đình đang sử dụng. xe còn rất đẹp. không cấn đụng ngập nước gì cả.gđ sử dụng kỹ nen không ...

 1. Hãng: Nissan
 2. Xe: Grand livina
 3. Năm Sx: 2011
 4. Km đã đi: 27000
 5. Tình trạng: Đã sử dụng
 6. Hộp số: Số sàn
 7. Nhiên liệu: Xăng
 8. Nhập khẩu: Nhật Bản
 9. Dáng xe: Sedan
 10. Số ghế: 7
Giá:256 triệuXEM CHI TIẾT
Nissan Grand livina 2011 Số sàn.xe gia đình sử dụn

Bán Ford Ranger XLT sản xuất 2008, màu xanh lam xe nhập, giá chỉ 275 triệu

275 triệu
Trần Hải
0839798883
23/01/2019 17:02
Toàn quốc

Tôi cần bán xe Ford Ranger XLT nhập khẩu đời 2008, xe chất 2 cầu máy dầu, máy êm nguyên bản nội thất đẹp gầm sàn chắc chắn lốp mới ...

 1. Hãng: Ford
 2. Xe: Ranger
 3. Phiên bản: 2008
 4. Năm Sx: 2008
 5. Km đã đi: 23.456 km
 6. Tình trạng: Đã qua sử dụng
 7. Hộp số: Số tay
 8. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 9. Dáng xe: Pick-up Truck
Giá:275 triệuXEM CHI TIẾT
Bán Ford Ranger XLT sản xuất 2008, màu xanh lam xe nhập, giá chỉ 275 triệu

Can ban gap ex mom sang lien 18012019

95 triệu
hồ nguyễn
0986181906
23/01/2019 17:04
Bến Tre

xe chay hop dong can ban gap doi moi xe moi dang kiếm

 1. Hãng: Ford
 2. Xe: Transit
 3. Năm Sx: 2005
 4. Tình trạng: Đã sử dụng
 5. Hộp số: Số sàn
Giá:95 triệuXEM CHI TIẾT
Can ban gap ex mom sang lien 18012019

Cần bán xe Hyundai Accent đời 2010 màu bạc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

240 triệu
NGO MINH TRIET
0823 942 818
23/01/2019 17:20
Đồng Nai

Thông tin Cần bán xe Hyundai Accent đời 2010 màu bạc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Cần bán Hyundai Accent 1.4 MT năm ...

 1. Hãng: Hyundai
 2. Xe: Hyundai Accent
 3. Năm Sx: 2009
 4. Km đã đi: Không xác định
 5. Tình trạng:
 6. Hộp số: Số tay
 7. Nhiên liệu: Xăng
 8. Nhập khẩu: Nhập khẩu
 9. Dáng xe: Sedan
 10. Số ghế: 5 ghế
 11. Màu sắc: Bạc
 12. Số cửa: 4 cửa
Giá:240 triệuXEM CHI TIẾT
Cần bán xe Hyundai Accent đời 2010 màu bạc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
0 ngàn
BẠN ĐANG XEM
Mercedes C-Class 2014: C200,C250,C300 AMG giá tốt nhất,đủ màu,giao ngay !
LIÊN HỆ: Thu Hiền
ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
ĐỊA CHỈ:Mercedes - Benz An Du