Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 1
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 2
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 3
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 4
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 5
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 6
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 7
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 8
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 9
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 10
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 11
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 12
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 13
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 14
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 15
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 16
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 17
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 18
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 19
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 20
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 21
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 22
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 23
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 24
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 25
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 26
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 27
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 28
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 29
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 30
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 31
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 32
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 33
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 34
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 35
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 36
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 37
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 38
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 39
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 40
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 41
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 42
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 43
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 44
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 45
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 46
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 47
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 48
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 49
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 50
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 51
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 52
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 53
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 54
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 55
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 56
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 57
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 58
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 59
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 60
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 61
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 62
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 63
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 64
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 65
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 66
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 67
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 68
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 69
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 70
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 71
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 72
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 73
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 74
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 75
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 76
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 77
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 78
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 79
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 80
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 81
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 82
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 83
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 84
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 85
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 86
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 87
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 88
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 89
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 90
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 91
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 92
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 93
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 94
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 95
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 96
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 97
Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

Thông tin Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

XE TẢI KIA K165, thaco kia trường hải, XE TẢI TRẢ GÓP 2T4, 1T9, 1T25


https://sites.google.com/site/giaxetaikia/xe-tai-truong-hai-an-suong


Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 1)


Thaco An Sương-Công Ty CP ô tô Trường Hải xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng thông tin dòng xe tải KIA được phép lưu thông trong TP.HCM theo đúng quy định của cục đăng kí đăng kiểm và luật giao thông mới 
- FrontierK165S tải trọng 2.4 tấn 
-FrontierK140 tải trọng 1.4 tấn 
-kia k190 tải trọng 1.9 tấn 
- FrontierK125 tải trọng 1.25 tấn 
đây là xe tải thương hiệu Thaco Kia, được nhập khẩu linh kiện từ tập đoàn Kia Hàn Quốc, sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô Chu Lai Trường Hải trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. 
-Thaco kia có động cơ mạnh mẽ, thiết kế chắc chắn. 
-Có tải trọng cho phép lưu thông thành phố phù hợp với luật giao thông ở VN. 
- Sản phẩm ô tô kia được ThaCo bảo hành 50.000 km hoặc 2 năm tùy theo điều kiện nào đến trước trong tất cả các Shorom trên toàn quốc. 
- Thaco Kia có Xe Thùng Kín, Xe thùng mui bạt, thùng lửng, thùng đông lạnh, thiết kế sản xuất chắc chắn theo dây chuyền hiện đại phù hợp với tất cả hàng hóa vận chuyển của quý khách hàng. 
Với giá cả phù hợp, khi mua SP được Thaco hổ trợ mua xe trả góp đến 70% giá trị xe và hổ trợ hoàn tất tất cả thủ tục ra biển số đảm bảo cho quý Khách Hàng lưu thông đúng luật trên đường. 
+Linh kiện: nhập khẩu từ Hàn Quốc, mới 100%, lắp ráp tại Việt Nam .. 
+ Động cơ: Kia JT chạy bằng dầu Diesel 4 Kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. 
+Hệ thống phun nhiên liệu: Phun trực tiếp sử dụng bơm cao áp 

+ Dung tích xi lanh: 2957 cm3 
+Công suất cực đại/ Tốc độ quoay: 92/4000 
+ Mô men xoắn cực đại: 195/2200 Nm/rpm 
+ Hộp số: 05 số tới, 01 số lùi. 
+ Hệ thống phanh: Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Bánh trước thắng đĩa / Bánh sau tang trống. 
+ Hệ thống lái: Trục vít ecu bi , trợ lực thủy lực 
+ Kích thước lọt lòng thùng xe: 3500 x 1670 x 1700 mm 
+ Kích thước tổng thể: 5520 x 1810 x 2550 mm 
+ Lốp xe: Trước bánh đơn : 6.50 – 16 – 14PR, Sau bánh đôi : 5.50 – 13 - 12PR. 
+ Trọng tải cho phép chở : 2400kg Thùng mui bạt, 
+ Thùng tải kín :2300 kg 
vui lòng liên hệ trực tiếp mr hoàng


Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 2)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 3)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 4)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 5)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 6)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 7)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 8)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 9)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 10)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 11)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 12)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 13)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 14)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 15)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 16)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 17)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 18)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 19)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 20)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 21)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 22)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 23)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 24)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 25)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 26)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 27)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 28)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 29)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 30)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 31)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 32)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 33)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 34)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 35)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 36)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 37)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 38)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 39)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 40)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 41)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 42)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 43)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 44)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 45)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 46)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 47)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 48)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 49)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 50)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 51)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 52)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 53)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 54)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 55)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 56)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 57)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 58)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 59)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 60)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 61)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 62)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 63)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 64)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 65)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 66)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 67)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 68)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 69)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 70)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 71)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 72)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 73)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 74)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 75)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 76)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 77)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 78)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 79)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 80)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 81)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 82)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 83)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 84)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 85)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 86)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 87)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 88)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 89)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 90)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 91)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 92)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 93)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 94)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 95)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 96)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 97)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 98)


 

334 triệu
BẠN ĐANG XEM
Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018
LIÊN HỆ: Nguyễn Hoàng
ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
ĐỊA CHỈ:2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

Chevrolet Spark 2009 Số sàn

86 triệu
A cưới thảo my
0856100234
22/10/2019 07:07
Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Cần bán gấp xe đẹp về sẵn đi máy ngon gầm bệ chắc nội thất đẹp màn hình camlui vành thể thao khám phí dài ai cần liên hệ

Chevrolet Spark 2009 Số sàn

Xe laceti

150 triệu
Kh
0968779856
22/10/2019 07:00
Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

xe lacetti 2007 xe gia đình ko kinh doanh . máy còn rất khỏe nội thất còn mới ghế da nguyên bản chưa thay . ae nao cần alo

Xe laceti

Ford escape 2002

150 triệu
Bao bao
0997692866
22/10/2019 07:32
Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Bán xe Escape 2002 V6 XLT xe chính chủ .

Ford escape 2002

Hyundai Grand i10 2016 Số sàn

220 triệu
Công Nguyên Phạm
0977790748
22/10/2019 07:02
Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

xe còn din chưa cấn đụng, Bao tes,sang tên nhanh chóng

Hyundai Grand i10 2016 Số sàn

Vios 2011

265 triệu
van van
0365304078
22/10/2019 07:06
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

mình đang cần tiền gấp . nên muốn để lại cho bạn nào . hoạt anh chị cần dùng . xế của mình đi giữ gìn cẩn thận lắm.ban lại cũng ...

Vios 2011

Bán Gấp để đổi xe

225 triệu
Phí bá đại dương
0368889322
22/10/2019 07:51
Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Gia đình tôi cần bán chiếc xe kia mỏning. Xe đi giữ gìn, k có bị va chạm hay làm sao cả. Ai có nhu cầu mua xin liên hệ với tôi qua ...

Bán Gấp để đổi xe

Hyundai Grand i10

290 triệu
Tâm
0911884839
22/10/2019 07:03
Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

xe hunday i 10 thời gian sử dụng ba năm bảo trì bốn lần giấy Chinh chủ

Hyundai Grand i10

Chevrolet Spark 2013 Tự động

245 triệu
Phạm Ngọc Tuấn
0985135388
22/10/2019 08:07
Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

minh đang bán chiếc xe anh em ai có nhu cầu mua về sử dụng alo minh nhé tả qua xe sản xuất 2013 xe rất mới màn hinh lốp mới đăng ...

Chevrolet Spark 2013 Tự động