Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 1
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 2
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 3
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 4
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 5
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 6
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 7
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 8
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 9
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 10
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 11
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 12
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 13
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 14
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 15
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 16
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 17
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 18
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 19
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 20
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 21
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 22
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 23
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 24
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 25
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 26
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 27
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 28
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 29
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 30
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 31
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 32
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 33
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 34
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 35
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 36
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 37
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 38
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 39
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 40
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 41
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 42
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 43
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 44
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 45
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 46
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 47
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 48
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 49
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 50
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 51
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 52
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 53
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 54
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 55
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 56
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 57
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 58
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 59
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 60
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 61
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 62
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 63
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 64
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 65
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 66
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 67
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 68
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 69
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 70
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 71
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 72
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 73
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 74
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 75
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 76
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 77
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 78
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 79
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 80
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 81
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 82
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 83
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 84
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 85
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 86
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 87
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 88
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 89
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 90
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 91
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 92
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 93
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 94
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 95
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 96
Mua bán xe tại 2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam - 97
Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

Thông tin Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018

XE TẢI KIA K165, thaco kia trường hải, XE TẢI TRẢ GÓP 2T4, 1T9, 1T25


https://sites.google.com/site/giaxetaikia/xe-tai-truong-hai-an-suong


Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 1)


Thaco An Sương-Công Ty CP ô tô Trường Hải xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng thông tin dòng xe tải KIA được phép lưu thông trong TP.HCM theo đúng quy định của cục đăng kí đăng kiểm và luật giao thông mới 
- FrontierK165S tải trọng 2.4 tấn 
-FrontierK140 tải trọng 1.4 tấn 
-kia k190 tải trọng 1.9 tấn 
- FrontierK125 tải trọng 1.25 tấn 
đây là xe tải thương hiệu Thaco Kia, được nhập khẩu linh kiện từ tập đoàn Kia Hàn Quốc, sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô Chu Lai Trường Hải trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. 
-Thaco kia có động cơ mạnh mẽ, thiết kế chắc chắn. 
-Có tải trọng cho phép lưu thông thành phố phù hợp với luật giao thông ở VN. 
- Sản phẩm ô tô kia được ThaCo bảo hành 50.000 km hoặc 2 năm tùy theo điều kiện nào đến trước trong tất cả các Shorom trên toàn quốc. 
- Thaco Kia có Xe Thùng Kín, Xe thùng mui bạt, thùng lửng, thùng đông lạnh, thiết kế sản xuất chắc chắn theo dây chuyền hiện đại phù hợp với tất cả hàng hóa vận chuyển của quý khách hàng. 
Với giá cả phù hợp, khi mua SP được Thaco hổ trợ mua xe trả góp đến 70% giá trị xe và hổ trợ hoàn tất tất cả thủ tục ra biển số đảm bảo cho quý Khách Hàng lưu thông đúng luật trên đường. 
+Linh kiện: nhập khẩu từ Hàn Quốc, mới 100%, lắp ráp tại Việt Nam .. 
+ Động cơ: Kia JT chạy bằng dầu Diesel 4 Kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. 
+Hệ thống phun nhiên liệu: Phun trực tiếp sử dụng bơm cao áp 

+ Dung tích xi lanh: 2957 cm3 
+Công suất cực đại/ Tốc độ quoay: 92/4000 
+ Mô men xoắn cực đại: 195/2200 Nm/rpm 
+ Hộp số: 05 số tới, 01 số lùi. 
+ Hệ thống phanh: Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Bánh trước thắng đĩa / Bánh sau tang trống. 
+ Hệ thống lái: Trục vít ecu bi , trợ lực thủy lực 
+ Kích thước lọt lòng thùng xe: 3500 x 1670 x 1700 mm 
+ Kích thước tổng thể: 5520 x 1810 x 2550 mm 
+ Lốp xe: Trước bánh đơn : 6.50 – 16 – 14PR, Sau bánh đôi : 5.50 – 13 - 12PR. 
+ Trọng tải cho phép chở : 2400kg Thùng mui bạt, 
+ Thùng tải kín :2300 kg 
vui lòng liên hệ trực tiếp mr hoàng


Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 2)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 3)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 4)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 5)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 6)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 7)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 8)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 9)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 10)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 11)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 12)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 13)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 14)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 15)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 16)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 17)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 18)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 19)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 20)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 21)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 22)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 23)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 24)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 25)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 26)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 27)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 28)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 29)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 30)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 31)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 32)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 33)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 34)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 35)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 36)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 37)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 38)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 39)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 40)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 41)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 42)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 43)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 44)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 45)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 46)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 47)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 48)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 49)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 50)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 51)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 52)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 53)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 54)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 55)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 56)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 57)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 58)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 59)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 60)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 61)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 62)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 63)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 64)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 65)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 66)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 67)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 68)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 69)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 70)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 71)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 72)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 73)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 74)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 75)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 76)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 77)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 78)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 79)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 80)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 81)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 82)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 83)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 84)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 85)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 86)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 87)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 88)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 89)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 90)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 91)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 92)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 93)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 94)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 95)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 96)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 97)Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018 (Ảnh 98)


 

334 triệu
BẠN ĐANG XEM
Giá xe tải kia 1t25, 1t9, 2t4 đời mới nhất, giá xe tải kia 2018
LIÊN HỆ: Nguyễn Hoàng
ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
ĐỊA CHỈ:2921 QL1, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

Mazda 323 Chính chủ

118 triệu
Chú Thanh
0912022906
15/10/2019 04:35
Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Gia đình tôi có chiếc xe hiệu Mazda 323 của Nhật Bản. Gia đình đi giữ gìn bảo dưỡng định kì. Xe có gương và kính đều điều chỉnh ...

Mazda 323 Chính chủ

Kia Morning 2016 Số sàn 1.0 2017, xe đẹp xuất sắc!

237 triệu
Ms Thư
0977330346
15/10/2019 04:15
Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

Kia Mỏning 2016 Đk 2017 số sàn 1.0, màu vàng cát. Xe chạy đúng 20.000 Km. Sơn zin 100% ( không có chiếc thứ 2 y vậy cùng đời)Sơ ...

Kia Morning 2016 Số sàn 1.0 2017, xe đẹp xuất sắc!

Kia Morning 2016 Số sàn bản 1.25

295 triệu
Quang
0919554663
15/10/2019 04:19
Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Gia đình cần bán chiếc Morning Si 2016 bản 1.25Xe công chức đi một chủ từ đầu.Xe được trang bị:- Hỗ trợ Phanh khẩn cấp ABS- ...

Kia Morning 2016 Số sàn bản 1.25

Toyota Cressida 1994 Số sàn

59 triệu
Tuấn anh
0768445039
15/10/2019 04:56
Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

do chuẩn bị xây nhà nên đành chia tay em cressida máy 22R động cơ 2.4 dòng này chạy đầm khỏe chạy rất đã bền bỉ xe nội thất sạch ...

Toyota Cressida 1994 Số sàn

Mazda 323 2003 Số sàn

195 triệu
Nguyễn đình Sơn
0363883705
15/10/2019 04:45
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chạy êm mượt . Biển xe 27N1111 . Do điều kiện gia đình nên cần bán

Mazda 323 2003 Số sàn

Aveo xe gia đình

215 triệu
Minh Hiếu
0939475865
15/10/2019 04:38
Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Cần tiền đành cho e ra đi aveo 212 xe gia đình còn rât đẹp chay đúng 65k moi thay 4 võ mới gia tr ai mên mao le Xe đi vi vu bảo ...

Aveo xe gia đình

Hyundai Getz 2009 Số sàn

165 triệu
Anh tú
0365627661
15/10/2019 04:59
Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Xe gia đình.ko va đụng hay ngập nước1 chủ chạy từ đầu

Hyundai Getz 2009 Số sàn

Kia Morning 2011 Tự động

295 triệu
Khanh Le
0837907979
15/10/2019 06:20
Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Kia moning Hàng nhập khẩu. 2011 odo 68000km, fund kịch đồ chơi. 2 thắng đĩa ABS ,chống chơn trợt, sấy vô lăng, sửi ghế, màn hình, ...

Kia Morning 2011 Tự động