Tổng hợp thông tin mua bán xe hơi

mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited

Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 1
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 2
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 3
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 4
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 5
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 6
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 7
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 8
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 9
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 10
Mua bán xe tại 54 Phạm Hồng Thái, Q.1 - 11
mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited

Thông tin mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited

toyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota 


 toyota Avalon 2013,2015 giá mới


Mr.Khang 0938 898 282


Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 1)2013,2015 0938898282 Mr.Khangtoyota Avalon 2013,2015 0938898282 Mr.Khang toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 2)2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015toyota Avalon 2013,2015mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 3)0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 4)0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 5)0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedimited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 6)2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 7)2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 8)2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 9)2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedimited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 10)toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán t


toyota Avalon 2013,2015 giá mới Mr.Khang 0938 898 282


oyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán 


Toyota Avalon 2013 rũ bỏ vẻ già nua.


Thường bị coi là xe của người già, nhưng Avalon thế hệ mới cho thấy sự thay đổi đối tượng khách hàng mục tiêu mà Toyota đang toan tính.


Dường như hãng xe Nhật Bản đang rất nghiêm túc trong việc phát triển các sản phẩm thú vị và trẻ trung hơn. Đại diện cho khuynh hướng này là Avalon 2013 ở triển lãm ôtô New York (Mỹ).


Chiếc sedan lớn nhất của Toyota được phát triển, tạo phong cách và trang bị ngay tại Mỹ, thậm chí được sản xuất ngay tại nhà máy của Toyota ở Georgetown, bang Kentucky. Xe sẽ được bán ra từ cuối năm nay.
Toyota Avalon
Toyota Avalon 2013 với thiết kế hướng tới đối tượng khách hàng trẻ hơn.

Về thiết kế, Avalon mới có "khuôn mặt" hầm hố hơn, bộ khung gầm thấp hơn và không gian gọn gàng hơn. Toyota miêu tả chiếc xe là sự "nhận thức lại" với thiết kế ngoại thất tiên tiến. Các đặc điểm nhận dạng gồm lưới tản nhiệt cỡ lớn và nằm thấp cùng đèn hậu LED. Tất cả những thay đổi đều nhằm mục đích giúp chiếc sedan thêm cá tính và năng động.


Avalon 2013 có kích thước tổng thể 4.966 mm dài, 1.835 mm rộng, 1.460 mm cao và trục cơ sở 2.820 mm. Kích thước của Avalon 2012 là 5.020 mm dài, 1.850 mm rộng, 1.485 mm cao và trục cơ sở 2.820 mm.


Vành 17 hoặc 18 inch hợp kim nhôm. Khoang hành lý rộng rãi. Nội thất bọc da với điểm nhấn kim loại, nhiều màn hình màu và camera quan sát sau.

mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited (Ảnh 12)


Toyota Avalon 2012.

Các tùy chọn bao gồm hệ thống âm thanh JBL, hệ thống định vị, ghế trước có sưởi hoặc làm mát, ghế sau có sưởi, điều hòa 3 vùng cùng hệ thống kiểm báo điểm mù và cảnh báo va chạm giao thông.


Hiện Toyota vẫn chưa công bố giá bán của Avalon thế hệ mới. Avalon thế hệ hiện hành có mức giá khoảng 33.100 USD tại Mỹ.


toyota Avalon 2013,2015 giá mới Mr.Khang 0938 898 282


 


toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limitedmua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited

125 ngàn
BẠN ĐANG XEM
mua bán toyota Avalon 2013,2015 giá mới 0938898282 Mr.Khang limited limited
LIÊN HỆ: PhamKhangAuto
ĐIỆN THOẠI:Đang cập nhật
ĐỊA CHỈ:54 Phạm Hồng Thái, Q.1

XE CÙNG KHOẢNG GIÁ

Hyundai Grand i10 2015 Số sàn Nhà xài giữ kỹ

261 triệu
chi mai
0921177712
09/12/2019 09:36
Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Nhà mình cần bán lại một chiếc Hyundai I10 Đời 2015, màu trắng, xe nhập khẩu , đăng ký cuối năm 2015, camera hành trình, camera ...

Hyundai Grand i10 2015 Số sàn Nhà xài giữ kỹ

Lanos 2001 xe đẹp nội thất đẹp máy êm ru

59 triệu
vương nguyễn
0886322526
09/12/2019 09:44
Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

xe còn đẹp nội thất zin máy êm ru mạnh, lạnh ok ,xe chính chủ kí bán,, có nhận trao đổi xe ,thu mua xe ôtô xe tải đã qua sử dụng ...

Lanos 2001 xe đẹp nội thất đẹp máy êm ru

Mitsubishi Zinger bản cao cấp 2008 Số sàn

240 triệu
Hieu
0979365234
09/12/2019 09:23
Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

Cần bán xe Ziger sx 2008 bản cao cấp có thắng điện tử ABS, túi khí.... Xe gia đình đi bảo quản kỹ, tất cả còn zin nguyên bản rất ...

Mitsubishi Zinger bản cao cấp 2008 Số sàn

Toyota Corolla

25 triệu
zegede
0924146993
09/12/2019 09:56
Thành phố Châu Đốc, An Giang

máy 1.3 đi ít hao xăng đi 300km 1 mạch k hề hấnmáy lạnh mátđăng kiểm dàitiếp người thiện chí. không tiếp lái còGiá không bớt ...

Toyota Corolla

Hyundai Elantra 2008 Số sàn xe nhập

210 triệu
nghĩa nguyễn
0939196141
09/12/2019 10:48
Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán xe huyndai elantra xe nhập khẩu 2008 máy ngon,chính chủ xem xe cần thơ.

Hyundai Elantra 2008 Số sàn xe nhập

Ford Ranger 2001 Số sàn

140 triệu
Nguyễn văn đông
0933664733
09/12/2019 10:18
Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

cần bán xe pord Ranger XLT 2001 số sàn hai cầu, máy dầu nhập khẩu từ thái lan xe đẹp máy gần êm máy lạnh cực lạnh,nội thất da cao ...

Ford Ranger 2001 Số sàn

Kia Spectra 2003 Số sàn

78 triệu
mạnh
0966462464
09/12/2019 10:47
Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Gia đình cần bán chiếc xe kia spactra đăng ký lần đầu 2003 , xe đi không có gì chê được em nó cả, gầm bệ chắc nịch chừa hề bị mối ...

Kia Spectra 2003 Số sàn

Kia Morning 2010 Tự động phom sport

225 triệu
Lê hải
0919882929
09/12/2019 10:00
Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh

cần bán moning tự động đk 10/2010 phom sport cần số ziczắc.xe còn nguyên zin kg cấn đụng kg ngập nước bao tes . ngay chủ công ...

Kia Morning 2010 Tự động phom sport

XE CÙNG LOẠI

TPHCM: Toyota Avalon Limited AT 2017

2,65 tỷ
Salon Auto 324 An Dương Vương
+84903099981
28/09/2017 12:26
324 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Hotline : 0903 099 981 - Anh Huy Bán xe Toyota Avalon Limited màu Trắng đời 2017 tại TP Hồ Chí Minh. Xe mới, số tự động, máy xăng, ...

TPHCM: Toyota Avalon Limited AT 2017

Xe Toyota Avalon V6 3.0 1995

190 triệu
Luân Đỗ
13/11/2017 14:37
thành phố hồ chí minh TP HCM

Cần bán xe TOYOTA AVALON V6, 3.0, đây là dòng xe sang, sản xuất tại Mỹ năm 1995, form đẹp không lỗi thời, số tự động máy nổ êm, ...

Xe Toyota Avalon V6 3.0 1995

Hình ảnh

Hình ảnh - 0
Hình ảnh - 0
Hình ảnh - 1
Hình ảnh - 1
Hình ảnh - 2
Hình ảnh - 2
Hình ảnh - 3
Hình ảnh - 3
Hình ảnh - 4
Hình ảnh - 4
Hình ảnh - 5
Hình ảnh - 5
Hình ảnh - 6
Hình ảnh - 6
Hình ảnh - 7
Hình ảnh - 7
Hình ảnh - 8
Hình ảnh - 8
Hình ảnh - 9
Hình ảnh - 9